E-studovna
Katedra matematiky, FAST, VŠB-TUO
Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, FS, VŠB-TUO

Matematika I - výuková videa

Videa - Funkce jedné proměnné

Funkce a její vlastnosti, definiční obor funkce

Množiny čísel, intervaly, zobrazení
Funkce
Definiční obor
Operace s funkcemi
Složená funkce
Funkce sudá a lichá
Funkce periodická
Ohraničená funkce
Monotonnost funkce
Prostá funkce
Inverzní funkce


Definiční obor funkce
Definiční obor funkce
Definiční obor funkce
Definiční obor funkce
Definiční obor funkce
Definiční obor funkce
Definiční obor funkce
Definiční obor funkce
Definiční obor funkce

Limita funkce

Limita
Limita
Limita
Limita
Limita
Limita
Limita
Limita
Limita
Limita
Limita
Jednostranná limita
Jednostranná limita
Jednostranná limita
Jednostranná limita
Jednostranná limita
Jednostranná limita
Limita goniometrické funkce
Limita goniometrické funkce
Limita goniometrické funkce
Limita goniometrické funkce
Limita goniometrické funkce
Limita goniometrické funkce
Limita goniometrické funkce
Limita goniometrické funkce
Limita goniometrické funkce
Limita goniometrické funkce
Limita goniometrické funkce
Limita exponenciální funkce
Limita exponenciální funkce
Limita exponenciální funkce
Limita exponenciální funkce
Limita exponenciální funkce
Limita exponenciální funkce
Limita exponenciální funkce
Limita exponenciální funkce
Limita exponenciální funkce
Limita v nevlastních bodech
Limita v nevlastních bodech
Limita v nevlastních bodech

Videa - Diferenciální počet funkce jedné proměnné

Derivace funkce

Výpočet derivace
Výpočet derivace
Výpočet derivace
Výpočet derivace
Výpočet derivace
Výpočet derivace
Výpočet derivace
Derivace složené funkce
Derivace složené funkce
Derivace složené funkce
Derivace složené funkce
Derivace logaritmické funkce
Derivace exponenciální a logaritmické funkce
Derivace
Derivace
Derivace
Derivace funkce
Derivace funkce
Derivace funkce

Derivace parametricky zadané funkce

Derivace parametrické funkce
Druhá derivace

Tečna a normála grafu funkce

Tečna a normála


Tečna a normála grafu funkce v daném bodě
Tečna a normála grafu funkce v daných bodech
Tečna a normála grafu funkce v daném bodě
Tečna rovnoběžná s danou přímkou
Tečna rovnoběžná s danou přímkou
Tečna kolmá k dané přímce
Z bodu P veďte tečny...
Určete a reálné tak, aby daná přímka byla tečnou křivky

Taylorův polynom

Taylorův polynom


Taylorův polynom
Taylorův polynom
Taylorův polynom
Maclaurinův polynom
Maclaurinův polynom
Maclaurinův polynom
Maclaurinův polynom
Maclaurinův polynom
Maclaurinův polynom

L'Hospitalovo pravidlo

L'Hospitalovo pravidlo
L'Hospitalovo pravidlo
L'Hospitalovo pravidlo
L'Hospitalovo pravidlo

Průběh funkce

Průběh funkce (část 1)
Průběh funkce (část 2)


Absolutní (globální) extrémy funkce
Absolutní (globální) extrémy funkce
Absolutní (globální) extrémy funkce
Průběh funkce
Průběh funkce
Průběh funkce
Průběh funkce
Průběh funkce
Průběh funkce

Videa - Lineární algebra

Lineární závislost, lineární kombinace vektorů

Lineární závislost, lineární kombinace vektorů

Násobení matic

Součin matic


Násobení matic
Násobení matic
Násobení matic
Násobení matic

Hodnost matic

Hodnost matice


Určení hodnosti matice
Hodnost matice

Determinanty

Výpočet determinantu

Inverzní matice

Inverzní matice
Výpočet inverzní matice


Určení inverzní matice
Určení inverzní matice
Řešení soustavy lineárních rovnic Gaussovou eliminační metodou

Řešení soustavy lineárních rovnic

Řešení soustavy lineárních rovnic Cramerovým pravidlem
Řešení soustavy lineárních rovnic Gaussovou eliminační metodou, použití pomocného součtového sloupečku
Řešení soustavy lineárních rovnic Cramerovým pravidlem
Řešení soustavy lineárních rovnic
Řešení soustavy lineárních rovnic
Řešení soustavy lineárních rovnic
Řešení maticové rovnice

Maticové rovnice

Řešení maticové rovnice
Řešení maticové rovnice
Řešení maticové rovnice
Řešení maticové rovnice
Řešení maticové rovnice

Videa - Analytická geometrie

Vektory

Napište rovnici roviny, která prochází přímkou p a je rovnoběžná s přímkou q.
Najděte souřadnice koncového bodu B vektoru u, znáte-li jeho počáteční bod A.
Je dán vektor a. Vypočítejte směrové úhly vektoru.
Vypočítejte odchylku vektorů.
Jsou dány vektory a,b. Vypočítejte souřadnice vektoru c, který je kolmý k oběma vektorům.
Jsou dány vektory a,b,c. Najděte takový vektor x, pro který platí...
Je dán trojúhelník ABC. Vypočítejte jeho obsah.
Jsou dány vektory a,b,c. Rozhodněte, zda jsou komplanární.
Je dán čtyřboký jehlan ABCV. Vypočítejte jeho objem.
Je dán trojúhelník ABC. Vypočítejte jeho vnitřní úhly.
Jsou dány vektory a,b. Určete konstanty m,n tak, aby a,b byly kolineární; ortogonální; komplanární.

Rovnice přímky

Parametrické rovnice a kanonická rovnice přímky zadané bodem a směrovým vektorem
Parametrické rovnice a kanonická rovnice přímky zadané dvěma body
Napište rovnici přímky q rovnoběžné s přímkou p, která prochází bodem A.
Parametrické rovnice a kanonická rovnice přímky zadané jako průsečnice dvou rovin
Napište rovnici přímky, která je kolmá k rovině a prochází bodem A.

Rovnice roviny

Napište parametrické rovnice, obecnou rovnici a úsekový tvar roviny, která prochází body A, B, C.
Napište rovnice roviny, která prochází bodem A a je kolmá k vektoru n.
Je dán bod A a vektory u, v. Napište rovnice roviny, která prochází bodem A a vektory u, v jsou s rovinou komplanární.
Rovina je dána rovnoběžkami p,q. Napište její parametrické rovnice a obecnou rovnici.
Rovina je dána různoběžkami p,q. Napište její parametrické rovnice a obecnou rovnici.
Napište rovnice roviny, která prochází bodem A a je rovnoběžná s přímkami p,q.
Napište rovnice roviny, která prochází přímkou a a je rovnoběžná s přímkou b.
Bodem A veďte rovinu kolmou k dané přímce k.
Napište rovnici roviny, která prochází bodem A a přímkou p danou jako průsečnice dvou rovin.

Vzájemné polohy

Rozhodněte o vzájemmé poloze přímek.
Rozhodněte o vzájemné poloze rovin.
Určete vzájemnou polohu přímky a roviny.

Vzdálenosti a odchylky

Vypočítejte vzdálenost.
Vypočítejte odchylku přímek p,q.
Najděte pravoúhlý průmět bodu do roviny.