Základní pojmy a typy lineární perspektivy

Obrázek - Výklad Výklad

Podmínky pro zadání lineární perspektivy (klik pro PDF verzi)
 • rovina ρ je perspektivní průmětna
 • bod S je oko perspektivy (střed promítání)
 • délka d=|Sρ| je tzv. distance, mělo by platit d > 20 cm
 • odchylka φ udává velikost vrcholového úhlu tzv. zorného kužele, pro názorné zobrazení by mělo být 30° ≤ φ ≤ 50°
 • všechny zobrazované objekty by měly ležet uvnitř zorného kužele

Typy lineární perspektivy
... a tak to vypadá na papíře (klik pro PDF verzi)
 • svislé
  • průčelná, jednoúběžníková - dva hlavní směry objektu jsou rovnoběžné s perspektivní průmětnou a pouze jeden se tzv. ubíhá
  • nárožní, dvojúběžníková - pouze jeden hlavní směr objektu je rovnoběžný s perspektivní průmětnou a dva se ubíhají
 • šikmé, trojúběžníkové, perspektivní axonometrie - všechny tři hlavní směry objektu se ubíhají
  • ptačí - nadhled, perspektivní průmětna je přikloněna nad objekt
  • žabí - podhled, perspektivní průmětna je přikloněna nad oko pozorovatele
Základní pojmy svislé perspektivy
Pojmy svislé perspektivy (klik pro PDF verzi)
 • o ... osa perspektivy - jde okem S kolmo k průmětně ρ
 • H ... hlavní bod - průsečík osy o s perspektivní průmětnou, úběžník tzv. hloubkových přímek (kolmých k ρ)
 • π ... základní rovina - vodorovná rovina (kolmá k ρ), na níž obvykle stojí zobrazované objekty
 • S1 ... stanoviště - kolmý průmět oka S do základní roviny
 • z ... základnice - průsečnice základní roviny π s perspektivní průmětnou ρ
 • v ... hlavní vertikála - leží v ρ a prochází hlavním bodem H kolmo k základnici z
 • Z ... základní bod - průsečík hlavní vertikály v se základnicí z
 • π' ... obzorová rovina - jde okem S rovnoběžně se základní rovinou π
 • h ... horizont - průsečnice obzorové roviny π' s průmětnou ρ, úběžnice vodorovných rovin (rovnoběžných s π)
 • w=|Sπ| ... výška perspektivy - výška oka S nad základní rovinou π
 • Dp,Dl,Dh,Dd ... pravý, levý, horní a dolní distančník - leží na horizontu h a hlavní vertikále v ve vzdálenosti distance d=|Sρ| od hlavního bodu H; úběžníky významných směrů, jež mají od perspektivní průmětny odchylku 45°
PDF dokument, 3 strany formátu A4, asi 175 kB
Verze pro tisk
Zpracoval: Jiří Doležal
Nutný plug-in (zdarma; anglicky v novém okně)