Zobrazení základních útvarů v pravoúhlé axonometrii

Zobrazení přímky

Obrázek - Výklad Výklad

Obrázek - Řešené úlohy Řešené úlohy

Příklad: V pravoúhlé axonometrii dané osovým křížem zobrazte přímku p=AB a najděte její průsečíky s rovinami π,ν,μ.
... a tak to vypadá na papíře (kliknutím otevřete PDF obrázek v samostatném okně)
  • dány jsou body A,B svými axonometrickými průměty a půdorysy
  • v prostoru je přímka p=AB, půdorys p1=A1B1; analogicky v průmětu
  • průsečík P přímky p s jejím půdorysem p1 je zároveň průsečíkem přímky p s půdorysnou π; je to tedy půdorysný stopník přímky p
  • půdorys N1 nárysného stopníku N leží v průsečíku osy x a přímky p1, bod N pak leží nad ním (na ordinále ve směru osy z) na přímce p
  • podobně je průsečík M1 osy y s přímkou p1 půdorysem bokorysného stopníku M
  • na závěr je v průmětu určena viditelnost přímky p vzhledem k neprůhledným rovinám π,ν,μ

PDF dokument, 4 strany formátu A4, asi 177 kB
Verze pro tisk
Zpracoval: Jiří Doležal
Nutný plug-in (zdarma; anglicky v novém okně)