Teoretické řešení střech

Zastřešení daného půdorysu rovinami různého spádu - vázaná ptačí perspektiva

Obrázek - Řešené úlohy Řešené úlohy

Příklad: V ptačí perspektivě vázané na Mongeovo promítání zobrazte řešení střechy nad daným půdorysem; střešní roviny mají různý spád, nejméně však 1:1, jeden roh je v bodě A[-3;0;3], půdorys okapu AB svírá s kladným směrem osy x úhel velikosti 60°; perspektiva je určena průmětnou ρ(6;∞;5) a okem S[4;5;7]; kóty a souřadnice jsou uvedeny v metrech, užijte měřítko M 1:100.

náčrt: Náčrt rozměrů půdorysu (klik pro PDF verzi)
... a tak to vypadá na papíře (klik pro PDF verzi)
... a tak to vypadá na papíře (klik pro PDF verzi)
  • zadání: objekt s vyřešenou střechou; perspektivní průmětna ρ, oko S perspektivy; v rovině ρ je doplněn horizont h s pomocným bodem H' na hlavní vertikále
  • nejprve jsou sestrojeny úběžníky Up,Vp hlavních vodorovných směrů a úběžník Wp svislého směru
  • průsečnou metodou jsou sestrojeny perspektivní průměty bodu B a jeho půdorysu B1
  • pomocí úběžníků hlavních směrů a pomocí první části průsečné metody se doplní perspektivní průměty bodů A,C,D i jejich půdorysů A1,C1,D1
  • na závěr je analogicky sestrojen perspektivní průmět střešního vrcholu X

Ukázka 3D konstrukce v programech Google SketchUp 6 a GeoGebra 5


(Jak si pohodlně nastavit Google SketchUp 6...)
PDF dokument, 11 stran formátu A4, asi 512 kB
Verze pro tisk
Zpracoval: Jiří Doležal
Nutný plug-in (zdarma; anglicky v novém okně)Stránky Google SketchUp v novém okně...Stránky GeoGebra v novém okně...